Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania Danych osobowych Użytkowników oraz informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą Plików Cookies, służących realizacji przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Definicje
 2. Administrator – właściciel i operator Serwisu www.karolwolczynski.pl: Karol Wołczyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Nieruchomości Karol Wołczyński, z/s w Radomiu (26-600) przy ul. Świętego Wacława 23 6 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 948-21-39-438, REGON: 141-713-469, który świadczony Usługi drogą elektroniczną.
 3. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis, a następnie zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkowników, wykorzystywane przez Użytkowników podczas korzystania ze stron www. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz swój unikalny numer.
 4. Dane osobowe – informacje o Użytkowniku, dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Podmiot współpracujący – bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa uprawniona zgodnie z polskim prawem do udzielania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kredytów oraz dokonywania innych czynności bankowych określonych w art. 4 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, współpracująca z Administratorem, na podstawie stosownej umowy, w celu świadczenia usług w ramach Serwisu.
 6. Ekspert kredytowy – podmiot działający na rynku finansowym, świadczący usługi na rzecz podmiotów dysponujących oszczędnościami oraz podmiotów poszukujących funduszy pieniężnych niezbędnych do sfinansowanie ich zamierzeń konsumpcyjnych, inwestycyjnych i produkcyjnych.
 7. Serwis – strona Internetowa, za pomocą której Administrator udziela usług, działająca pod adresem:  www.karolwolczynski.pl
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenia, wykorzystywane przez Użytkowników do korzystania z Serwisu.
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą̨ publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika.
 10. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 1. Ochrona Danych osobowych
 1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Karol Wołczyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Nieruchomości Karol Wołczyński, z/s w Radomiu (26-600) przy ul. Świętego Wacława 23 lok.6 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 948-21-39-438, REGON: 141-713-469.
 2. W trosce o prywatność Użytkowników, Administrator przedsięwziął wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 4. Podane w sposób dowolny Dane osobowe, takie jak: imię, płeć, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail, są wykorzystywane przez Administratora do rejestracji Użytkownika zainteresowanego kontaktem z Ekspertem finansowym. Dane osobowe mogą być przekazywane również następującym kategoriom odbiorców: a. Bankom; b. Instytucjom kredytowym; c. Instytucjom finansowym.
 4. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie przez Użytkownika i będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich został stworzony Serwis, tj.: a. analizy potrzeb kredytowych Użytkowników; b. udostępniania danych Użytkowników bankom instytucjom kredytowym oraz instytucjom finansowym współpracującym z Administratorem; c. udostępniania danych Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; d. przedstawienia indywidualnych ofert kredytowych Użytkownikom;
 5. Każdy Użytkownik, bez wyjątku, posiada prawo do sprawdzania, poprawiania, przenoszenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały pozyskane, tj. do momentu kontaktu Eksperta finansowego z Użytkownikiem, a w przypadku zdecydowania się przez Użytkownika na proponowany przez Eksperta finansowego Produkt – do chwili sfinalizowania transakcji. Po tym okresie Dane osobowe Użytkownika zostają automatycznie usuwane.
 7. Administrator nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom danych osobowych Użytkowników.
 8. Serwis umożliwia Użytkownikowi wgląd do swoich Danych osobowych oraz ich modyfikację lub usunięcie. Wniosek o wgląd, modyfikacja lub usunięcie Danych osobowych należy przesyłać na adres email: karol@karolwolczynski.pl
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jego danych osobowych – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 III. Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić Urządzenie.
 4. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies: a. Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika. b. Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie dalej możliwe, z wyłączeniem funkcji Serwisu, które w związku ze swoimi funkcjonalnościami wymagają Plików Cookies.
 6. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.
 7. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.
 8. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 9. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji i wygody korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
 10. rozpoznania Urządzenia Użytkownika i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do konkretnego Urządzenia;
 11. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;
 12. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;
 13. zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;
 14. zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;
 15. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika na Serwisie;
 16. zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 17. zbierania anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 18. świadczenia usług reklamowych;
 19. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów do preferencji Użytkownika;
 20. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu; m. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 21. Używane ciasteczka w ramach takich usług jak: Google Analytics, Google Analytics 4, Google Signals, Google Ads oraz Google Moja Firma, Facebook, Facebook Pixel.
  W celu ograniczenia zbierania informacji o ciasteczkach, należy zmienić ustawienia personalizacji reklam w tych usługach.
 22. Więcej informacji na temat Plików Cookies dla przeglądarki:
 23. Chrome dostępne są pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl b. Firefox dostępne są pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 24. Internet Explorer dostępne są pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
 25. Opera dostępne są pod adresem: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 26. Safari dostępne są pod adresem: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL IV.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić́ z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług przez Administratora.
 2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Prywatności na stronach Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Użytkownik możę uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.